Ioannis G. Telelis

 

Publication List

for


Ioannis Telelis


1989

1. I. Tελέλης, E. Xρυσός, Δ. Mεταξάς, «Oι μαρτυρίες των βυζαντινών πηγών για τον δριμύ χειμώνα του έτους 763/4 μ.X.», Δωδώνη (Eπιστημονική Eπετηρίς του Πανεπιστημίου Iωαννίνων) 19 (1989) σσ.105-127. ["Documentary evidence from the Byzantine sources for the severe winter A.D. 763/4". In Greek with English summary].  Download  in .pdfΒλ. επίσης: Ιδρυματικό Αποθετήριο “ΟΛΥΜΠΙΑΣ – Olympias” Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  1992

  2. I. Telelis, «The great climatic risks of the past:  The drought described by Byzantine sources (4th-6th cent. A.D.)»,  
  Proceedings of SEP Pollution Meeting in Padova
, Italy, 29. 3.-2. 4. 1992,  pp.289-301.     Download  in .pdf

  
3. Α. Μουχελή, Ι. Τελέλης, «Πολιτισμός, Αρχαιολογία: Η πινακίδα», περ. ΑΝΤΙ, τεύχος 507, 13 Οκτωβρίου 1992, σ. 61.

  
4. I. Telelis, E. Chrysos, «The Byzantine Sources as Documentary Evidence for the Reconstruction of Historical
  Climate
», in: B. Frenzel (ed.), European climate reconstructed from documentary data: Methods and results, [European
  Palaeoclimate and Man No 2], pp. 17-31, Stuttgart-Jena-New York 1992.    Download in .pdf1998
 
5. I. Telelis, «The climate of Tuebingen A.D. 1596-1605, on the basis of Martin Crusius' Diarium», Environment & History 4 (1998) 53-74.
Full text download link:  http://www.environmentandsociety.org/sites/default/files/key_docs/telelis-4-1.pdf
            

2000


6. I. Telelis, «Medieval Warm Period and the beginning of the Little Ice Age in Eastern Mediterranean. An approach of physical and anthropogenic evidence», in: Belke K., Hild F., Koder J., Soustal P. (eds.), Byzanz als Raum. Zu Methoden und Inhalten der historischen Geographie des oestlichen Mittelmeerraumes, [Veroeffentlichung der Kommission fuer die Tabula Imperii Byzantini. Denkschrift Bd. 7], Wien 2000, pp. 223-243.   Download  in .pdf
 
7. Θ. Κάββουρα, Γ. Τσαγκάνου, Δ. Κούτρα, Γ.Τελέλης, Μ. Γρηγοριάδου, Μ. Σαμαράκου, Χ. Σολομωνίδου, Κ. Παπαδοπούλου, «Μεθοδολογία σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισμικού ιστορίας και τέχνης με υποστήριξη βάσης ιστορικών πηγών και διδακτικών σεναρίων», στον τόμο: «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή, Πάτρα, Οκτώβριος 2000, σσ. 341-351.
(in Greek with English summary).  Download  in .pdf

2003

8. I.Tελέλης, «Οι λόγιοι του 11ου αιώνα και ο Αριστοτελισμός: η περίπτωση των «Μετεωρολογικών», στον τόμο: Χρυσός Ε. (επιμ.), Η Αυτοκρατορία σε Κρίση (;) Το Βυζάντιο τον 11ο Αιώνα (1025-1081), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/ Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, (Διεθνή Συμπόσια Αρ. 11), Αθήνα 2003, σσ. 425-442.
    Download  in .pdf  2004

  
9. Iωάννης Tελέλης, Mετεωρολογικά Φαινόμενα και Kλίμα στο Bυζάντιο, Ακαδημία Αθηνών - Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής
  Γραμματείας (Πονήματα αρ. 5) Αθήναι 2004 (σε 2 τόμους xxvi-923 σσ., ISBN 960-404-046-4 set)
  Meteorological Phenomena and Climate in Byzantium, 2 volumes book, Athens 2004 xxvi-923 pp., ISBN 960-404-046-4
 set.
  (Summary of book in English):  Download  in .pdf
10. Επιστημονική Υπεύθυνη: Άννα Φραγκουδάκη, Συγγραφείς: Ρόμπου-Σαμαρά Θ., Αρναούτογλου Η., Καράμπελας Δ., Τελέλης Γ., Αρχαία Ιστορία. Από τους πρώτους ανθρώπους ως την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης (330 μ.Χ.). Α’ Γυμνασίου. [ΥΠΕΠΘ/ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ Μέτρο 1.1/Ενέργεια 1.1.1/Ομάδα 1, Παν/μιο Αθηνών: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004] Αθήνα, Ιούνιος 2004.

11. Επιστημονική Υπεύθυνη: Άννα Φραγκουδάκη, Συγγραφείς: Κώστας Γαγανάκης, Αγλαΐα Κάσδαγλη, Τόνια Κιουσοπούλου, Παρασκευάς Κονόρτας, Εριέττα - Βαλερή Μπενβενίστε - Κοντοπούλου, Γιάννης Τελέλης, "Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία. Από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης (330 μ.Χ.) ως τις αρχές του 18ου αιώνα". B’ Γυμνασίου. [ΥΠΕΠΘ/ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ Μέτρο 1.1/Ενέργεια 1.1.1/Ομάδα 1, Παν/μιο Αθηνών: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004] Αθήνα, Δεκέμβριος 2004.

2005

12. I. Tελέλης, Η κλιματολογική πραγματικότητα στην Ευρώπη της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, άρθρο στο Αφιέρωμα του ένθετου Ε-ΙΣΤΟΡΙΚΑ, τεύχος 283 της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» της 28.04.2005 με τίτλο: «Η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία», σσ. 45-49.    Download  in .pdf

13. I. Telelis, “Anastasios K. Sinakos, Άνθρωπος και περιβάλλον στην πρωτοβυζαντινή εποχή (4ος-6ος αι.). Thessalonike, University Studio Press (Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών 3) 2003. 193 S. Mit 2 Abb. ISBN 960-12-1178-0”. Book review in: Byzantinische Zeitschrift 98(2) (2005) pp. 143-148.

14. I. Telelis, “Historical-climatological Information from the Time of the Byzantine Empire (4th-15th Centuries AD)”, History of Meteorology τ. 2 (2005), pp.41-50.   Download  in .pdf  2006

  
15. I. Telelis, “ Weather and climate as factors affecting land transport and communications in Byzantium”, in: 
  Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, 21-26 August 2006, London, vol. II, Abstracts of Panel
  Papers, London (Ashgate) 2006, p. 53.
  (Abstract): Download  in .pdf2007
 
16. Ioannis Telelis,“Weather and climate as factors affecting land transport and communications in Byzantium”,  Byzantion. Revue Internationale des Etudes Byzantines 57 (2007) pp. 432-462.

2008

17. Ioannis Telelis, “ Climatic fluctuations in the Eastern Mediterranean and the Middle East AD 300-1500 from Byzantine documentary and proxy physical paleoclimatic evidence - a comparison”, Jahrbuch der Oesterreichischen Byzantinistik 58 (2008) pp. 167-207.
For better viewing the available from  Austrian Academy of Sciences Press .pdf form of the paper, please download from the following links the Figures & Plates:

  
2012

   
18. Ioannis Telelis, Georgios Pachymeres. Philosophia, Book 5: Commentary in Aristotle’s Meteorologica (Βιβλίον πέμπτον, τῶν
   μετεωρικῶν). Editio princeps. Prolegomena, Text, Indices
. [CPhMA - CAB = Corpus Philosophorum Medii Aevi. Commentaria in
   Aristotelem Byzantina; No. 6], Ἀκαδημία Ἀθηνῶν - Κέντρον Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς καὶ Λατινικῆς Γραμματείας, Ἀθῆναι 2012.  X+132*+137 pp.,
   Hardback (ISBN 978-960-404-232-6 Academy of Athens; ISBN 978-2-7116-8413-7
Librairie Philosophique J. Vrin, P
   978-2-87060-167-9 Éditions Ousia, Bruxelles; ISSN  2241-1933).     Cover - Table of Contents - Summary

   The text is available online in the Thesaurus Linguae Graecae, a digital library and database of ancient and Byzantine Greek texts, under the following title:
                             Georgius Pachymeres Hist., Philol. et Scr. Eccl., In Aristotelis meteorologicorum commentarium (liber v). TLG index: {3142.010}.
Book Reviews for this publication:
1. 
by Burkhard Mojsisch, Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter 16 (2013) 286–286. [doi 10.1075/bpjam.16.09moj]
2. by Albert Failler, REVUE DES ÉTUDES BYZANTINES (REB) 72 2014 401–403 [https://www.persee.fr/doc/rebyz_0766-5598_2014_num_72_1_5020_t10_0401_0000_2]
3. by Gianna Katsiampoura, Almagest 4.2 (2013) 140-141 [doi 10.1484/J.ALMAGEST.1.103722]
4. by Katelis Viglas, Byzantinische Zeitschrift 107.1 (2014) 280-284 [doi 10.1515/bz-2014-0011]
6. by EfthymIos Nicolaidis, BYZANTINA SYMMEIKTA 26 (2016) 427-428 [https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/9163]
7. by Ιωάννης Βάσσης, Βυζαντινά 33 (2013-2014) 449-452 [http://ikee.lib.auth.gr/record/269201/?ln=el&temp-new-window-replacement=true]


2014

19. Ιωάννης Τελέλης, “ Οι θετικές επιστήμες στο ύστερο Βυζάντιο (13ος-15ος αιώνες)”, in:  Λουγγής Τ. & Kislinger E. (εκδ.), Βυζάντιο. Ιστορία και Πολιτισμός. Ερευνητικά πορίσματα. Τόμος Α',
Αθήνα (Ηρόδοτος) 2014, pp. 411-426. 
(Sample pages): Download  in .pdf

20. John Haldon, Neil Roberts, Adam Izdebski, Dominik Fleitmann, Michael McCormick, Marica Cassis, Owen Doonan, Warren Eastwood, Hugh Elton, Sabine Ladstätter, Sturt Manning, James Newhard, Kathleen Nicoll, Ioannes Telelis, and Elena Xoplaki, " The Climate and Environment of Byzantine Anatolia: Integrating Science, History, and Archaeology ", Journal of Interdisciplinary History, xlv:2 (Autumn, 2014), pp. 113–161.  

21. Ioannis Telelis, “Environmental History and Byzantine Studies: a Survey of Topics and Results”, in:  T. Kolias - K. Pitsakis (eds.) - K. Synellis (assoc. ed.), Aureus. Volume dedicated to professor Evangelos K. Chrysos, National Research Foundation/ Institute of Historical Research/ Section of Byzantine Research, Athens 2014, pp. 737-760.
[Τ. Κόλιας & Κ. Πιτσάκης (εκδ.), Κ. Συνέλλη (επιµ.), Aureus. Tόμος Αφιερωμένος στον καθηγητή Ευάγγελο Κ. Χρυσό, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/ Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ Τομέας Βυζαντινών Ερευνών, Αθήνα 2014, σσ. 737-760].
          (Full text article): Download  in .pdf


2015

22. Elena Xoplaki, Dominik Fleitmann, Juerg Luterbacher, Sebastian Wagner, John F. Haldon, Eduardo Zorita, Ioannis Telelis, Andrea Toreti, Adam Izdebski, “ The Medieval Climate Anomaly and Byzantium: A review of the evidence on climatic fluctuations, economic performance and societal change”, Quaternary Science Reviews, 10 (2015) http://sci-hub.cc/10.1016/j.quascirev.2015.10.004

23. Kiss, Andrea; Bloeschl, Guenter; Enzi, Silvia; Dotterweich, Markus; Parajka, Juraj; Brazdil, Rudolf; Pribyl, Kathleen; Telelis, Ioannis; Retsö, Dag, «Hidden behind Magdalena: extreme floods in Europe in 1342 and 1343», EGU General Assembly 2015, held 12-17 April, 2015 in Vienna, Austria. id.13985.  Bibliographic Code: 2015EGUGA..1713985: Open in website

24. Ιωάννης Tελέλης, «Το “βιβλίον πέμπτον των Μετεωρικών” της «Φιλοσοφίας» του Γεωργίου Παχυμέρη και οι πηγές του», in: Φ. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη (εκδ.), Ϛ' Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου. Πανεπιστήμιο Αθηνών, 22−25 Σεπτεμβρίου 2005. Η γοητεία του Βυζαντίου άλλοτε και τώρα. Εισηγήσεις, Ερευνητικά Προγράμματα, Περιλήψεις Ανακοινώσεων, pp.308-310.  Αθήνα, 2015Download  in .pdf


  2016


   
25. Ioannis Telelis, Georgios Pachymeres. Philosophia, Book  3. In Aristotelis de Caelo Commentary. Editio princeps. Prolegomena, Text, Indices. 
   
[Corpus Philosophorum Medii Aevi. Commentaria in Aristotelem Byzantina; No. 7], Academy of Athens, Athens 2016. X+156*+128 p., 7 facsimiles, Hardback.
   (ISSN 2241-1933; Academy of Athens ISBN 978-960-404-312-5
; Librairie Philosophique J. Vrin ISBN 978-2-7116-9960-5).     Cover+Table of ContentsSummary

   The text is available online in the Thesaurus Linguae Graecae, a digital library and database of ancient and Byzantine Greek texts, under the following title:
                             Georgius PACHYMERES, In Aristotelis de Caelo commentarium (liber iii). TLG index: {3142.014}.
   Book Reviews for this publication:
                                      1. by Χριστίνα Πράπα (29.10.2017), Κριτικά 2017-10 p.1-6 [http://www.philosophica.gr/critica/2017-10.html]
                                      2. by Udo Reinhold Jeck, Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter 20 (2017), 266–279. [10.1075/bpjam.00017.jec]
                                      3. by Michele Trizio, The Medieval Review 18.05.21. [https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/tmr/article/view/24909]
                                          4. by Στυλ. Λαμπάκης, BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 28 (2018), 479-481 [https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/issue/view/957/showToc]

2017

26. I. Telelis, “Book Review: EMMANUEL PASCHOS - CHRISTOS SIMELIDIS, Introduction to Astronomy by Theodore Metochites (Stoicheiosis Astronomike 1.5-30), Singapore - Hackensack, NJ: World Scientific 2017”, Book review in: Byzantina Symmeikta 27 (2017) p. 413-423 (doi: 10.12681/byzsym.14340)

 
   27. I. Telelis, “Tεχνικὸς διδάσκαλος: Georgios Pachymeres as Paraphrast of Aristotelian Meteorology”, In: A. Cuomo, E. Trapp (eds.), Toward a Historical Sociolinguistic Poetics of Medieval 
   Greek, Byzantioς
. Studies in Byzantine History and Civilization (SBHC 12), Brepols Turnhout. pp. 119-142. doi: 10.1484/M.SBHC-EB.5.114444 

        (Collective volume's website): http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503577135-1
  [Nota bene: I would like to inform the reader of the present article, that errors occurred during the typesetting process, which cause difficulties in understanding some aspects of my argumentation,
        and I had not been given the chance to review and correct before publication. 
The reader is kindly requested to take into consideration the pages of a separate Corrigenda document and replace
        pp. 119, 127, 129, and p. 131 of the printed and/or electronic version of the article.]


28. I. Telelis, "Meteorology and Physics in Byzantium" pp. 177-201, in: A Companion to Byzantine Science, (ed.) St. Lazaris, Brill, Leiden / Boston, 2019, doi: https://doi.org/10.1163/9789004414617_007


29. I. Telelis, “Traditions and Practices in the Medieval Eastern Christian World, in: Heiduk M., Herbers K. & Lehner H.-C., Prognostication in the Medieval World. A Handbook. v. I,


 Last update: November 2020